Privacyverklaring Bananie

 

Bananie geeft veel om uw privacy. Bananie zal uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken en gebruiken, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring kunt u onder andere lezen welke persoonsgegevens Bananie verwerkt, met welk doel en hoe Bananie vervolgens met deze persoonsgegevens omgaat. Voor vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met hallo@bananie.nl.

Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op www.autoriteitspersoonsgegevens.nl.

Toepassing

Bananie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bananie is gevestigd te (3512 AG) Utrecht aan de Neude 31B en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80282253.

Welke persoonsgegevens verwerkt Bananie?

Hier kunt u een overzicht vinden van de persoonsgegevens die Bananie verwerkt, met welk doel Bananie deze gegevens verwerkt en welke juridische grondslag Bananie heeft om deze gegevens van u te mogen verwerken. Ook kunt u lezen hoe lang uw persoonsgegevens zullen worden bewaard.

Om uw vragen te kunnen beantwoorden

Als u vragen aan Bananie heeft, worden uw naam, e-mailadres en de inhoud van uw bericht verwerkt. Bananie slaat deze gegevens op om u zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van uw vraag. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst. Bananie bewaart deze gegevens tot 1 jaar na het sluiten van de overeenkomst.

Om de diensten van Bananie te kunnen uitvoeren

Om uw bestelling uit de webshop van Bananie te beheren, worden uw naam, e-mailadres, factuuradres, aankoopgeschiedenis en betaalgegevens verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst. Bananie bewaart deze gegevens tot 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst.

Voor facturatie en financiële administratie

Voor facturatie en financiële administratie verwerkt Bananie uw naam, adresgegevens, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan Bananie uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting dient Bananie deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal Bananie deze gegevens verwijderen en/of anonimiseren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de dienstverlening van Bananie, dan zal Bananie uw naam, e-mailadres en de inhoud van uw bericht omtrent uw klacht verwerken. Deze gegevens worden verwerkt om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen gedurende de overeenkomst. Bananie bewaart deze gegevens tot 1 jaar na het sluiten van de overeenkomst.

Recensies

Wanneer u een recensie plaatst over Bananie, worden uw naam, e-mailadres en de inhoud van uw recensie verwerkt. Recensies kunnen op de website of social media van Bananie worden geplaatst uit commercieel belang. Recensies worden bewaard tot zijn bedrijfsbeëindiging, tenzij u eerder een verzoek doet tot verwijdering.

Hoe verkrijgt Bananie uw persoonsgegevens?

Bananie verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf actief aan Bananie verstrekt.

Persoonsgegevens delen aan derden

Bananie zal uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derde partijen, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of een wettelijke verplichting. Op grond van dwingende bepalingen in wet- en regelgeving kan Bananie gehouden zijn tot het delen van uw persoonsgegevens met derden.

Indien verstrekking van persoonsgegevens aan derden noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, dan zal Bananie vooraf schriftelijk uw toestemming vragen.

Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Bananie, zal Bananie, indien nodig, met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst afsluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Bananie zal uw persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bananie maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. De persoonsgegevens waar Bananie mee werkt, worden altijd door een persoon verwerkt.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kun te allen tijde een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van uw toestemming of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens. Om gebruik te maken van uw rechten kunt u uw verzoek sturen naar hallo@bananie.nl. Bananie zal zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 30 dagen, uw verzoek beoordelen. Wanneer Bananie niet aan uw verzoek kan voldoen, laat Bananie u altijd weten waarom uw verzoek is afgewezen. Bananie is gerechtigd uw identiteit te verifiëren wanneer u een dergelijk verzoek indient.

Verwijdering van persoonsgegevens blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift is vereist. Wanneer een verzoek tot verwijdering wordt voldaan, worden uw persoonsgegevens binnen 30 dagen verwijderd.

Cookies

Op de website van Bananie worden technische en functionele cookies gebruikt. Een cookie is een eenvoudig, klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Bananie gebruikt cookies die noodzakelijk zijn voor de technische verwerking van de website en zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en uw gebruikersvoorkeuren blijven.

Door het plaatsen van functionele cookies zorgt Bananie ervoor dat u de website makkelijk kunt bezoeken. Technische en functionele cookies mogen worden geplaatst, zonder dat u hier toestemming voor geeft.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook de eerder opgeslagen informatie kunt u via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijziging in deze privacyverklaring

Bananie behoudt te allen tijde het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Op de website van Bananie vindt u altijd de meest recente versie. Indien een gewijzigde privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Bananie uw persoonsgegevens verwerkt, dan wordt u hiervan per e-mail op te hoogte gebracht.

Bezwaar en klachtrecht

Indien u van mening bent dat de bepalingen in deze privacyverklaring niet worden nageleefd door Bananie, kunt u bezwaar maken en u wenden tot Bananie.
Bananie wijst u daarnaast op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt een klacht indienen via onderstaande link.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons